انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار

گزارشی برای باز شدن مچ دروغگوی حقیر احمدی نژاد

Farshad Hoseini

سنگسار ، داغ ننگی بر پیشانی رئیس حکومت اسلامی گزارشی برای باز شدن مچ دروغگوی حقیر احمدی نژاد فرشاد حسینی این دومین سالی است که حضور احمدی نژاد رئیس حکومت اعدام و سنگسار در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با طوفانی از اعتراضات جهانی مواجه میشود. سال گذشته شبح نداها بر فراز سر احمدی […]

لیست قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی

Iranian Exiles Protest Possible Stoning Of Sakineh Ashtiani

لیست قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به سنگسارها در ایران خاتمه دهید سکینه محمدی آشتیانی تنها قربانی سنگسار نیست، اما میتوان و باید به نقطه پایان مجازات سنگسار در ایران بدل شود. فرشاد حسینی کمیته بین المللی علیه سنگسار سنگسار یکی از وحشی ترین و ضدانسانی ترین مجازاتهای تاریخ بشری است. سنگسار یکی از […]

WP SlimStat