انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

شعارهای اعتراضات ٢۴ ژوئیه


Print July 24 Resolution HERE (In English, French and Farsi)

View, download posters HERE


 • Stop stoning now
 • End executions now
 • Women’s rights are human rights
 • Down with the Islamic regime of Iran
 • Stop stoning, stop the killing, stop the torture
 • Hey hey ho ho stoning has got to go
 • (this can be replaced with execution and IRI)
 • Hey hey ho ho execution has got to go
 • Hey hey ho ho IRI has got to go
 • Hey hey ho ho … Islamic regime got to go
 • What do we want? An end to stoning When do we want it? Now
 • (stoning can again be replaced with execution or IRI)
 • What do we want? An end to execution When do we want it? Now
 • Free Sakine Now!
 • (Free anyone else now – jailed workers, political prisoners)
 • Free all political prisoners NOW!

Print July 24 Resolution HERE (In English, French and Farsi)

View, download posters HERE


اظهار نظر 3 براي “شعارهای اعتراضات ٢۴ ژوئیه”

 1. die Unterdrückung im Iran nicht Schweigend mit anzusehen.

  Sondern mit allen Mitteln dieses Terrorregime zu

  Verurteilen und gemeinsam zu handeln… Mehr anzeigen

  Die Menschenrechtsverletzungen im Iran Kann mit weltweiten

  Protestaktionen gestoppt werden

  Hoch die internationale Solidarität

  Iran richtet hin,,, Internationale Ländern Schauen zu

 2. وقتی حکم اعدام در مورد فردی اجراء میشود اطرافیان اعدامی دچار ضربه روانی وآشفتگی میشوند : اگر پدری را اعدام می کنند پدر ، مادر، زن، فرزندان، خواهر، برادر و نزدیکان او نیز مورد بی عدالتی قرار می گیرند. گ…اهی این بی عدالتی میتواند تاثیرات بسیار ناگواری در بازماندگان او داشته باشد. پس اعدام یک فرد در واقع میتواند دهها ن…فر دیگر از اعضاء خانواده و نزدیکان او را آزار دهد. چه کسی باید جبران این اقدام نا عادلانه و غیر انسانی را در مورد نزدیکان یک اعدامی بکند ؟

  جمهوری اسلامی ایران یکی از حاکمیت هایی است که از دو دهه آخر قرن بیستم تا به امروز مردم ایران را به دلیل دگراندیشی و آزادیخواهی و طرفداری ازاصول ابتدائی جامعه مدنی تک تک و بطور گروهی میکشد، احکام اعدام در این رژیم بر اساس قوانین جامعه بدوی توسط قضات دینی و قوانین اسلامی هر روز صادر و اجراء می گردند.

  امروز، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام شده گان در رده دوم جهان قرار دارد.

  هر روز خشونت این رژیم نسبت به شهروندانش بیش از پیش میشود . در روزهای اخیر جمهوری اسلامی دهها تن دیگر را به دلائل باطل، بدون رعایت اصول ابتدایی قضاوت، بی توجه به حق دفاع متهمین وبرخورداری از حق داشتن وکیل آزاد اعدام و از تحویل اجساد اعدام شدگان خود داری می کند.

  امروز دهها زندانی سیاسی دیگر که توسط همین دادگاه ها ی اسلامی به مرگ محکوم شده اند در راهرو های مرگ در انتظار اعدام هستند . مردم ایران که از این کشتارها بسیار ناراحت و نگران است حق کوچکترین اعتراض به رفتار قضائی رژیم و به احکام صادر شده را ندارد ، کمترین اعتراض را رژیم جمهوری اسلامی با ضرب و شتم و شکنجه و زندان و اعدام پاسخ میدهد

  زمان آن فرارسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند .ما باید دست در دست برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها راتعطیل سازد .

  ما باید از مردم ایران در هر کجای دنیا که هستند ، از آزادیخواهان جهان ، ازهمه ترقیخواهان، روشنفکران ، نویسندگان ، هنرمندان و اززنان و مردان سیاسی معتقد به لغو حکم اعدام تقاضا کنیم با اقدامات عملی و عاجل خود برای لغو حکم اعدام در ایران هم گام و هم صدا شوند‬

اظهار نظر كنید

WP SlimStat