انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

سکینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد ام ا از مرگ نجات یافت

اطلاعیه شماره ١١٩

 

سکینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت

 

 

طبق اخباری که به کمیته بین المللی علیه سنگسار رسیده است، جمهوری اسلامی،  درخواست بررسی مجدد پرونده سکینه محمدی آشتیانی را مردود اعلام کرده و دیوانعالی حکومت اسلامی در حقیقت با این اقدام حکم سنگسار سکینه را تائید کرده و پرونده را به تبریز فرستاده است.

 

سکینه با شنیدن این خبر و  بعد از سالها فشارهای طاقت فرسای روحی و روانی در زندان جمهوری اسلامی و بویژه فشارهای چند ماه اخیر برای اعتراف علیه خود در تلویزیون، زندانی شدن سجاد پسر او و دستگیری وکیل او، با بریدن رگ دست بوسیله شیشه شکسته، دست به خودکشی میزند اما ماموران او را به بیمارستان میرسانند و او از خودکشی نجات پیدا میکند. سکینه در وضعیت روحی بسیار بدی به سر میبرد و امکان دست زدن به خودکشی مجدد کماکان بسیار زیاد است.

 

کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام رفتار وحشیانه حکومت اسلامی علیه سکینه را بشدت محکوم میکند و اعلام میکند که هر اتفاقی علیه سکینه بیفتد جمهوری اسلامی مسئول مستقیم هر اتفاقی است که در زندان علیه سکینه رخ دهد.

 

تلاش جهانی برای آزادی سکینه و همینطور هوتن کیان، وکیل سکینه، را که طبق خبرهای رسیده به کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام در شرایط بسیار دشواری به سر میبرد و جمهوری اسلامی پرونده سنگینی برای او سر هم کرده است، باید یک بار دیگر و با تمام قوا ادامه داد و جمهوری اسلامی را وادار کرد آنها را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار همه مردم جهان را، همه دوستداران سکینه و همه نهادهای بین المللی را به تلاش برای آزادی سکینه و هوتن فرامیخواند.

 

کمیته بین المللی علیه سنگسار

کمیته بین المللی علیه اعدام

٢٣ فوریه ٢٠١١

 

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413

                                              

اظهار نظر كنید

WP SlimStat