انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

پیام مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام به مناسبت 29 ژانویه روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدامها در ایران

دوستان گرامی ٬ مخالفین اعدام ٬ منزجرین از حکومت جنایتکار اسلامی

روزی نیست که خبر مرگ عزیزی را نشنویم٬ روزی نیست که اخبار تکان دهنده محکومیت سنگین فعالین سیاسی و مدافعین حقوق انسانی به زندانهای طویل المدت و تبعید و یا محکومیت به شلاق و شکنجه را نشنویم.

حکومت اسلامی ایران از وحشت خیزش عمومی مردم علیه فقر و فلاکت و بی حقوقی و خفقان٬ تاکتیک شدت بخشیدن به کشتار مخالفین و صادر کردن احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی و دستگیریهای وسیع را انتخاب کرده است و این حکومت جز سرکوب٬ چوبه دار و جنایت٬ چه چیزی در دفاع از خود دارد.

برپایی چوبه های دار در زندانهای سراسر کشور٬ اعدام فعالین سیاسی و محکومیت به اعدام تعداد زیادی به بهانه های پوچ و واهی٬ دستگیریهای هر روزه٬ بخشی از عملکرد فعالقوه قضاییه٬ و دیگر دستگاههای سرکوب حکومت اسلامی در هفته های اخیر بوده است.این حکومت با اعدام و سنگسار و شلاق٬ تجاوز و شکنجه و کهریزک سر پا مانده است و باید ما همه معترضین و مخالفین حکومت اسلامی٬دست به دست هم داده و به این موج وحشیانه و بیشرمانه تعرض به حقوق ابتدایی مردم در ایران اعتراض کنیم.

زندانیان سیاسی در ایران اکنون در بدترین شرایط در زندانهایی که یادآور قرون وسطی هستند٬ با حکومتی به غایت فاشیست و ضد انسانی اسلامی دست و پنجه نرم میکنند. اکنون در زندانها صحبت از کشتارهای بیشتری در میان است. ما نباید بگذاریم حکومت اسلامی چنین فضای وحشتی را ایجاد کرده و به اعدام فعالین سیاسی دست بزند.

تجربه فعالیتهای چند سال اخیر در دفاع از زندانیان سیاسی، بر علیه اعدام و سنگسار نشان داده است که فشارهای بین المللی و کمپین های جهانی میتوانند حکومت اسلامی را به موقعیت فلاکت و درماندگی کشانده و در عین حال جان تعداد زیادی را نجات دهد.

اکنون و بعد از یک کمپین گسترده جهانی علیه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی که در متن اوضاع سیاسی و خیزش توده ای مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و دنیا را متوجه سبعیت و وحشیگری یک حکومت و سیاهچالهای قرون وسطایی آن کرد٬ ما باید از این امکانات بیشترین استفاده را برای جلب توجه افکار عمومی بین المللی به موقعیت زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام در ایران بکنیم. باید بکوشیم به دنیا نشان دهیم که در ایران صدها نفر در زندانهای این حکومت ٬ محکوم به مرگ تدریجی شده و تعدادی از آنها زیر فشار شکنجه و بی حرمتی و رفتار ظالمانه در زندانها در این سالها دست به خودکشی زده و یا در زندانها توسط مزدوران حکومت به قتل رسیده اند. باید به دنیا بگوییم که در ایران به راحتی آب خوردن حکم اعدام صادر میکنند و با لبخندی برلب ٬ با حضور قضاتآدمکش اسلامی ٬ در نهایت خونسردی جوانان را به دار میکشند و سپس دستهای خونین خود را شسته و در نهادهای بین المللی ژست حکومت و نمایندگان عادی یک کشور را به خود میگیرند. سی سال است که دولتهای غربی و همه دولتها به این حکومت آوانس میدهند و در نهادهای بین المللی به اینها تریبون داده و سیاست مماشات را با حکومت جنایت و سنگسار اسلامی به پیش میبرند.

به این سناریوی مماشات دولتهای غربی و نهادهای بین المللی با حکومت جنایت و چوبه دار اسلامی باید پایان داد. و این امکانپذیر است اگر همه احزاب و گروهها و فعالین سرنگونی طلب و مترقی٬ همه نهادهای علیه اعدام و همه مدافعین آزادی زندانیان سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی دست به دست هم بدهند.

٢٩ ژانویه از سوی نهادهای متعددی روز اعتراض جهانی علیه اعدامها و روز دفاع از زندانیان سیاسی اعلام شده است٬ از همه دعوت میکنم از این فرصت استفاده کرده و هر آنچه در توان دارند٬ بکار گیرند تا دنیا را بر سر حکومت جلادان اسلامی خراب کنیم. برای نجات جان محکومین به اعدام و برای آزادی همه زندانیان سیاسی باید یک صف انسانی وسیع و جهانی به میدان بیایید.

زنده باد جنبش علیه اعدام

زنده باد همبستگی مبارزاتی مردم در دفاع از زندانیان سیاسی

مینا احدی

سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

١١ ژانویه ٢٠١١

شماره تلفن تماس: 00491775692413

minaahadi@aol.com

اظهار نظر كنید

WP SlimStat