انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

شنبه ٢٩ ژانویه روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی روز اعتراض به اعدام در ایران

مردم آزاده، مخالفین حکومت سرکوب و اعدام اعدام های گسترده در زندانهای جمهوری اسلامی، اعدام فعالین سیاسی، دستگیری های هرروزه و محکومیت های سنگین فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان معترض، فعالین دفاع از حقوق زنان و وکلای زندانیان، باید با یک عکس العمل گسترده و متحدانه بین المللی پاسخ بگیرد. جمهوری اسلامی در وحشت از خیزش مجدد مردم، مردمی که بخاطر فقر، گرانی، بیکاری، سرکوب و بیحقوقی و تحقیر کارد به استخوانشان رسیده است، به سرکوب و جنایت بیشتری روی آورده و دستگاه قضایی حکومت مفتخر است که بیش از قبل چوبه های دار برپا کرده و در طول دو هفته گذشته دهها نفر را اعدام کرده است. قدرتمند و یکپارچه به دفاع از زندانیان سیاسی و مقابله با اعدامها برخیزیم و حکومت اسلامی را از طرح ها و نقشه های جنایتکارانه اش پشیمان کنیم. این در توان ما هست اگر تمام ظرفیت مان را بکار گیریم و یکپارچه در مقابلش بایستیم. مردم ایران و ایرانیان مقیم خارج، به حق انتظار دارند جریانات مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و تمام مخالفین این حکومت، با تمام قوا به میدان بیایند و از زندانیان سیاسی دفاع کنند، به اعدام ها اعتراض کنند و مانع جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی شوند. روز شنبه ٢٩ ژانویه قرار است در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و یا مراکز شهرها در سراسر جهان، علیه اعدام ها و در دفاع از زندانیان سیاسی، تظاهرات، راهپیمائی و میتینگ هائی برپا شود. تلاش کنیم که این روز هرچه سراسری تر و قدرتمندتر برگزار شود و افکار عمومی جهانی را هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی به حرکت در آوریم. کمیته بین المللی علیه اعدام، با تمام توان خود در این تظاهرات ها شرکت میکند و به سهم خود تلاش میکند که تظاهرات ها هرچه وسیعتر و در تعداد هرچه بیشتری از شهرها با هماهنگی سایر جریانات اپوزیسیون برگزار شود. ما همه مخالفین جمهوری اسلامی، کلیه سازمانها و نهادهای مخالف اعدام و تمامی مردم آزادیخواه را فرامیخوانیم که روز شنبه ٢٩ ژانویه در تجمعات اعتراضی علیه جهموری اسلامی، در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام ها شرکت کنند، تظاهرات سازمان دهند و تلاش کنند که روز ٢٩ ژانویه به روز بزرگی در مبارزه علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی تبدیل شود. اعدام ها باید فورا متوقف شود و مجازات اعدام لغو گردد زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند کمیته بین المللی علیه اعدام کمیته بین المللی علیه سنگسار ١١ ژانویه ٢٠١١، ٢١ دیماه ١٣٨٩

اظهار نظر كنید

WP SlimStat