انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن

اطلاعیه شماره ١١۶

 

به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن

و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد!

 

روز گذشته جمهوری اسلامی در نمایش اعتراف گیری دیگری، سکینه و پسر او سجاد را وادار کرد که علیه خود و علیه کسانی که برای آزادی سکینه تلاش کرده اند سخنانی ابراز دارند. از جمله سکینه را مجبور کردند که بگوید علیه دو خبرنگار آلمانی، مینا احدی و وکیل سابقش اقامه دعوا میکند! این چنین "اعترافاتی" در جمهوری اسلامی نه فقط ذره ای ارزش حقوقی ندارد، بلکه تنها معیاری است برای سنجش میزان شکنجه های وحشیانه ای که قربانیان ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی متحمل میشوند.

 

جمهوری اسلامی که زیر فشار اعتراض جهانی نتوانست سکینه را از طریق سنگسار و اعدام  بطور فیزیکی نابود کند، اکنون میکوشد طبق روشهای کثیف رژیم اسلامی، او و فرزندش را از لحاظ روانی خرد و نابود کند؛ و این نابودی قربانیان دست بسته خود را در خدمت سیاستهای تبلیغاتی اش علیه اپوزیسیون و یا چانه زنی دیپلماتیک با غرب قرار دهد. بویژه اکنون که دوخبرنگار آلمانی توسط رژیم به گروگان گرفته شده اند، جمهوری اسلامی میکوشد تا از این موضوع برای معامله با دولت آلمان و غرب سود جوید. البته آن کسی که باید متحمل شکنجه های روحی و روانی بیشتر شود سکینه، سجاد و هوتن، که هم اکنون تحت شکنجه های مخوفی قرار دارد، و خبرنگاران آلمانی خواهند بود. ما این رفتارضد بشری جمهوری اسلامی را بشدت محکوم میکنیم. ما خواهان توقف فوری این بازی کثیف و آزار دهنده و آزادی فوری سکینه و وکیلش هوتن کیان هستیم. ما همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دو خبرنگار آلمانی هستیم که هیچ جرمی جز عشق به روشن کردن حقیقت  نداشته اند، و اعلام میکنیم که مماشات دولت آلمان با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به این آزادی نخواهد کرد.

 

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار وظیفه خود میدانند تا نقشه های شوم جمهوری اسلامی علیه سجاد، که گفته میشود از ١٢ دسامبر با وثیقه سنگینی آزاد شده است، و سکینه و هوتن و همچنین خبرنگاران آلمانی را افشاء و نقش بر آب کنند. ما به سهم خود و با تمام توان تلاش میکنیم تا سکینه و سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی را از این دام کثیف و ضد بشری که جمهوری اسلامی برای آنها چیده است نجات دهیم. لذا ما همه مردم جهان و حامیان سکینه در همه کشورها را فرامیخوانیم تا متوجه حساسیت موضوع شوند و با قدرتی بمراتب بیش از گذشته به میدان بیایند. اگر تا اینجا سکینه زنده است این ثمره تلاش و کوشش همه ما بوده است و اکنون نجات سکینه و فرزندش از مرگ تدریجی که جمهوری کثیف اسلامی برای آنها تدارک دیده، همچنین آزاد کردن فوری خبرنگاران آلمانی و هوتن کیان کار ماست.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

٢ ژانویه ٢٠١١

اظهار نظر كنید

WP SlimStat