انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

حبیب لطیفی به همه کسانیکه برای لغو حکم اعدام او تلاش کردند٬ درود فرستاد

حبیب لطیفی به همه کسانیکه برای لغو حکم اعدام او تلاش کردند٬ درود فرستاد

یکشنبه ٢۶ دسامبر٬ در تاریخ مبارزه علیه اعدام در ایران به ثبت رسید. هزاران نفر در سراسر جهان دست به دست هم داده و صدها نفر در شب یکشنبه در مقابل در زندانی که قرار بود در آنجا حبیب را به قتل برسانند٬ تجمع کرده و مانع اجرای این حکم شدند.

شب یکشنبه ٬ سنندج قهرمان نخوابید و به همراه او در دنیا هزاران نفر بیدار ماندند و برای نجات حبیب جوان تلاش کردند. نیمه های شب رییس زندان از مردم سنندج خواست که به خانه های خود بروند٬ او قول داد که حبیب را اعدام نمیکنند. اما مردم معترض که به وعده های اینها اطمینانی ندارند٬ همانجا ماندند. صبح روز یکشنبه طپش قلب هزاران نفر در ثانیه های آخر سحرگاه و در ساعت شش و نیم صبح٬ هماهنگ با همدیگر بود و همگان منتظر رسیدن یک خبر بودند. لحظات سپری شدند و ساعت هفت صبح خبر رسید که حبیب زنده است و به خانواده حبیب ملاقات داده اند. و اکنون خبر میرسد که این ملاقات انجام شده و خواهر حبیب از طرف وی اعلام کرد که حبیب از همه کسانیکه در ایران و در دنیا برای نجات او تلاش کردند٬ تشکر میکند و روی تک تک آنها را می بوسد. خانواده حبیب در حلقه محاصره محبت مردم هستند. در مقابل زندان سنندج مردم به همدیگر و به اعضای خانواده حبیب تبریک میگویند و همگی دیدند که هزاران نفر برای نجات جان حبیب تلاش کردند و فعلا موفق شدند٬اجرای حکم را به تعویق بیاندازند.

ما به همراه خانواده حبیب اعلام میکنیم که این حکم باید فورا لغو بشود و همه منتظر اعلام رسمی لغو حکم اعدام حبیب هستیم. اعدام وحشیانه و غیر انسانی است و باید در ایران و در همه جا فورا ممنوع شود. ما خواهان لغو احکام اعدام فعالین سیاسی و همه اعدامها در ایران هستیم. پیش بسوی دنیایی عاری از اعدام!

کمیته بین المللی علیه اعدام

٢۶ دسامبر ٢٠١٠

اظهار نظر كنید

WP SlimStat