انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

علیه حکومت اعدام و سنگسار در ایران و در خارج کشور

سحرگاه روز چهارشنبه ١ دسامبر جمهوری اسلامی شهلا جاهد را علیرغم اعتراضات وسیع بین المللی به دار آویخت. او را به دار آویخت که توان آدمکشی اش را نشان دهد تا جامعه سراپا اعتراض را مرعوب کند. اما اعدام شهلا با موج عظیمی از خشم و نفرت علیه جمهوری اسلامی و دستگاه تولید جنایت مواجه خواهد شد.

کمیته بین المللی علیه اعدام همه مردم شریف و آزادیخواه در ایران را فرا میخواند که در مراسم یادبود شهلا هرچه وسیعتر شرکت کنند و ضمن همبستگی با خانواده شهلا، انزجارشان را به مجازات وحشیانه اعدام نشان دهند.

کمیته بین المللی علیه اعدام از همه شهروندان دنیا، از همه سازمانها و مخالفین اعدام میخواهد که روز شنبه ۴ دسامبر در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و در مراکز شهرها تجمع کنند، حکومت آدمکشان اسلامی را شدیدا محکوم کنند و یکپارچه اعلام کنند که اعدام جنایت است و باید متوقف شود.

جمهوری اسلامی باید بداند که طوفان درو خواهد کرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱ دسامبر ۲۰۱۰

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413

اظهار نظر كنید

WP SlimStat