انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

مصاحبه مینا احدی با رادیو زمانه در مورد بازداشت خبرنگاران آلمانی٬ وضعیت سکینه و ۔۔۔


Anscheinend ist auf Ihrem System kein Flash-Player installiert


اظهار نظر كنید

WP SlimStat