انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

گفتگوی سیما بهاری با خلیل کیوان درباره ١٨ سپتامبر٬ روز اعتراض جهانی علیه حکومت شلاق و سنگسار

ستون سردبیر: در این ستون سردبیر سایت مطالب خود را بقلم خود ویا از زبان کسانیکه با او همنظرند انتشار میدهد۔


گفتگوی سیما بهاری با خلیل کیوان درباره ١٨ سپتامبر٬ روز اعتراض جهانی علیه حکومت شلاق و سنگسار

اظهار نظر كنید

WP SlimStat