انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

به فروم سازماندهی ١٠٠ شهر بپیوندید١٠٠ شهر

این فروم منحصرا برای کمک به عموم مردم در امر سازماندهی مراسم و آکسیونهای ٢٨ اوت ٢٠١٠ علیه سنگسار برپا شده است۔ لطفا توجه داشته باشید که این “اتاق مجازی” تنها برای اعلانات و سایر مباحث مربوط به سازماندهی مناسب پیش رو در ٢٨ اوت است۔

باتشکر
کمیته بین المللی علیه سنگسار
فروم ١٠٠ شهر علیه سنگسار


اظهار نظر كنید

WP SlimStat