انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

سنگ نه ۔۔ ویدیو کلیپی به همت دوستی از برزیل


“No Stone” video clip thanks to fellows in Brazil


اظهار نظر 4 براي “سنگ نه ۔۔ ویدیو کلیپی به همت دوستی از برزیل”

  1. Antonio Rosa

    For those who doesn’t understand portuguese, brazilian language, the last sentece says “Don’t throw the first stone”

  2. Léo Castelo Branco

    Não atire a primeira pedra = Do not throw the first stone

  3. […] site International Committee Against Stoning (Comitê Internacional contra o apedrejamento), agradece a mobilização dos brasileiros e chega a […]

اظهار نظر كنید

WP SlimStat