انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

مخلوقات هنری علیه سنگسار


مخلوقات هنری


Music: Sakine’s Song in Englsih with Farsi subtitle


Ad: Stop the execution of Sakineh Mohammadi Ashtiani


Music: No to Stoning – A song in Farsi with English subtitle


Music: Stop Stoning by Foad Manshady


Ad: NO to STONING! NO to EXECUTION!

WARNING:Disturbing Images


Movie: Soraya M official Trailer


اظهار نظر كنید

WP SlimStat